دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 134
Homepage URL https://fdj.iums.ac.ir
Contact name: Function and Disability Journal
Contact Email editor.fdj@iums.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://fdj.iums.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://fdj.iums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://fdj.iums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://fdj.iums.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=6

List of articles https://fdj.iums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
https://fdj.iums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=6
https://fdj.iums.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=10

Abstract examples (Persian) https://fdj.iums.ac.ir/article-1-25-fa.html
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-26-fa.html
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-199-fa.html
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-208-fa.html
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-216-fa.html

Article examples (Persian) https://fdj.iums.ac.ir/article-1-25-fa.pdf
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-26-fa.pdf
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-199-fa.pdf
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-208-fa.pdf
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-216-fa.pdf

Abstract examples (English) https://fdj.iums.ac.ir/article-1-25-en.html
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-26-en.html
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-199-en.html
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-208-en.html
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-216-en.html

Article examples (English) https://fdj.iums.ac.ir/article-1-25-en.pdf
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-26-en.pdf
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-199-en.pdf
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-208-en.pdf
https://fdj.iums.ac.ir/article-1-216-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Function and Disability Journal

Designed & Developed by : Yektaweb